Etik

Den enskilde konsultens etiska medvetenhet, kompetens och ansvarskänsla är avgörande för en professionell hantering av uppdraget och relationerna till uppdragsgivaren och kandidaterna. Ogunsens etiska riktlinjer utgår från de normer för god yrkesetik som tagits fram av Föreningen Sveriges Executive Search konsulter (EKS) respektive av Sveriges Branschförening för HR konsulter (HRK).

Sammanfattning av våra Etiska riktlinjer

  • Sekretess – Vi förbinder oss till strikt konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer oss till kännedom i samband med uppdrag. Detta gäller samtliga våra anställda eller andra som arbetar på vårt uppdrag.
  • Integritet – Vi lämnar inga upplysningar om en kandidat eller uppdragsgivare innan vi har fått medgivande från berörd part. Vi värnar om kandidatens och uppdragsgivarens integritet.
  • Vi intresserar/uppmärksammar inte uppdragsgivarens personal för annat arbete utanför organisationen. Omfattningen av denna s.k Off-limit vad avser tid och organisation regleras i avtal med varje kund.
  • Vi åtar oss endast uppdrag där vi bedömer oss ha kompetens och förutsättningar att nå resultat.
  • Vi uppträder professionellt och vågar föra fram obekväma synpunkter.
  • Vi arbetar med objektiva metoder som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Vi medverkar inte till diskriminering av kandidater på grundval av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.