Kvalitetspolicy

Ogunsen verkar för ett långsiktigt och hållbart företagande. Hög kvalitet genom väl beprövade och ständigt förbättrade processer. Vi arbetar för jämställdhet samt mot diskriminering, trakasserier och droger genom interna policys. Vi värnar om miljön genom tydliga mål och rutiner. Tar globalt ansvar genom kontinuerligt hållbarhetsarbete.

Våra ledningssystem för kvalitet och miljö är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN ISO 14001:2004.

Miljöpolicy

Ogunsen verkar för ett långsiktigt hållbart företagande. Vår ambition är att ha en resurseffektiv och miljöanpassad rekryterings- och konsultverksamhet. Verksamheten skall präglas av en helhetssyn med livscykelperspektiv där miljöpåverkan beaktas i alla led från inköp till de tjänster och produkter vi tillhandahåller. Ogunsen åtar sig att följa tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs utav samt att ständigt utveckla sitt miljöarbete för att minimera påverkan.

Denna ambition ska förverkligas genom att:

  • Effektivisera vår energianvändning och om möjligt använda förnyelsebara energikällor.
  • Verka för en bättre källsortering på arbetsplatserna.
  • Beakta miljöaspekterna vid inköp av varor och tjänster till vår dagliga verksamhet.
  • Minska pappersförbrukning och undvika engångsmaterial.
  • Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av uttjänt elektronik.
  • Minimerar resor samt minska miljöpåverkan vid resor och transporter inom arbetet.
  • Öka kompetensen i miljöfrågor hos personalen.

Samtliga personal har ansvar för att miljöpolicyn efterlevs.

Våra ledningssystem för kvalitet och miljö är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN ISO 14001:2004.