Rekrytering

Vi rekryterar chefer på ledningsnivå, mellanchefer samt kvalificerade medarbetare genom search och selection inom specialistområdena Ledning, IT samt Finans/Försäkring. Vi har erfarenheten samt de processer, metoder och verktyg som krävs för att hitta, attrahera och utvärdera de bäst lämpade kandidaterna för uppdraget.

Interim Management

Behov av tidsbegränsade resurser uppstår ofta medan rekrytering pågår, vid förändringsprocesser eller vid olika typer av projekt. Via vårt nätverk av kvalificerade konsulter på både lednings- och specialistnivå hittar vi rätt kompetens för det specifika uppdraget.

Second Opinion

Om ni har interna kandidater eller kandidater från eget nätverk som ni vill få bedömda kan vi erbjuda en Second opinion. En Second Opinon innebär att vi, efter att ha tagit del av uppdragsgivarens kravprofil, träffar kandidaterna för en personbedömning genom tester och djupintervju samt återkopplar resultat och rekommendation till uppdragsgivaren. Våra seniora konsulter är certifierade användare av personlighets- och motivationstester samt olika typer av färdighets- och begåvningstester. Samtliga verktyg är granskade av Stiftelsen för tillämpad psykologi.

Våra tre kompetensområden

Executive

Chefsrekrytering
ex VD, CFO, IT chef, HR Manager, Affärsområdeschef, Kreditchef, Inköpschef

IT

Tyngre specialister
ex systemutvecklare, projektledare, systemförvaltare, verksamhetsarkitekt

Finance & Legal

Tyngre specialister
ex riskanalytiker, produktutvecklare, casch manager, valutahandlare, aktuarie