INFORMATION OM SJR KONCERNENS BOLAGS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR SJR:S TJÄNSTER

SJR-koncernens bolag (nedan ”SJR”) behandlar inom ramen för sina respektive verksamheter och tjänster en mängd personuppgifter. Beroende på vilken typ av tjänst som tillhandahålls kan ansvaret för behandlingen av personuppgifterna fördelas olika mellan avtalsparterna.

Nedan följer en beskrivning av hur SJR ser på ansvarsfördelningen vad gäller behandlingen av personuppgifter inom ramen för SJR:s tjänster.

REKRYTERINGSUPPDRAG

När SJR under ett rekryteringsuppdrag samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund så gör SJR detta i egenskap av personuppgiftsansvarig. Detta beror dels på att SJR har utarbetat särskilda metoder för informationsinsamlingen och i sammanhanget bestämmer vilka personuppgifter som ska samlas in, varifrån uppgifterna ska samlas in och hur behandlingen ska utföras i övrigt, dels på att SJR:s ändamål med behandlingen även är att kunna skapa långsiktiga relationer med kandidater och uppdragsgivare. Utifrån detta intar SJR en så pass självständig ställning i förhållande till kund att SJR är att anse som personuppgiftsansvarig för den behandling som SJR utför inom ramen för rekryteringsuppdraget.

Kunden är personuppgiftsansvarig för sin behandling av kandidaters personuppgifter som överförs från SJR till kunden under rekryteringsprocessen, t. ex i samband med kandidatpresentationer.
Eftersom SJR och kunden, inom ramen för rekryteringsuppdraget, är självständigt personuppgiftsansvariga för respektive parts behandling av kandidaternas personuppgifter, behöver inget personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

UTHYRNING AV KONSULTER

När SJR hyr ut en konsult till kund, oavsett om det är en anställd eller en underkonsult, kommer konsulten att arbeta under kundens ledning och ansvar.

SJR är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av konsultens personuppgifter som utförs hos SJR och kunden är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av konsultens personuppgifter som kunden utför – med anledning av att konsulten arbetar för kunden under kundens arbetsledning och ansvar.

Om en konsult från SJR vid arbete åt kunden behandlar personuppgifter hos kunden under dennes direkta ansvar och arbetsledning, och ett sekretessavtal har ingåtts mellan kund och konsulten som förhindrar att personuppgifter delas med SJR, är SJR inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling.

Eftersom SJR i detta fall inte kommer att behandla några personuppgifter som förekommer hos kunden och heller inte har tillgång till de personuppgifter som den uthyrda konsulten eventuellt behandlar vid arbetet åt kunden, uppstår inte något biträdesförhållande.

Något biträdesavtal behöver således inte upprättas mellan SJR och kunden men kunden ansvarar, enligt kundavtalet, för att ett sekretessavtal ingås med aktuell konsult innan konsultuppdraget påbörjas.

KARRIÄRVÄGLEDNING

I de fall SJR utför karriärvägledningstjänster åt en kund är SJR personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för uppdraget.

Detta beror på att SJR tillhandahåller en tjänst genom vilket SJR använder sitt egna system och sina egna utvecklade metoder, rutiner och processer för att coacha befintliga och före detta medarbetare hos kunden. SJR bestämmer sålunda vilka personuppgifter som ska samlas in, varifrån uppgifterna ska samlas in och hur behandlingen ska gå till i övrigt.
Inget biträdesavtal behöver upprättas.

TEAMUTVECKLING

Vid utförandet av tjänsten Teamutveckling intar SJR en ställning som personuppgiftsbiträde. Detta beror på att kund, vid utnyttjandet av denna tjänst, tillhandahåller SJR med samtliga personuppgifter och bestämmer specifikt för vilka ändamål de får behandlas.
Vid tillhandahållande av denna tjänst kommer SJR att till kundavtalen bilägga ett biträdesavtal.

SECOND OPINION

Vid oberoende och fördjupad bedömning av kandidatkompetens så kallad Second Opinion intar SJR en ställning som personuppgiftsbiträde. Detta beror på att kund, vid utnyttjandet av denna tjänst, tillhandahåller SJR med samtliga personuppgifter och bestämmer för vilka ändamål de får behandlas.

Vid tillhandahållande av denna tjänst kommer SJR att till kundavtalen bilägga ett biträdesavtal.

Har du frågor om ovanstående eller vill du veta mer om SJR:s dataskyddsarbete så är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@sjr.se.