Vår rekryteringsprocess är framtagen för att optimera både kvalitet och effektivitet. Vår långa erfarenhet av rekrytering har givit oss kunskapen om vilka steg och vilket förhållningssätt som krävs för att processen ska bli lyckad.

Uppstartsmöte

Alla våra uppdrag inleds med ett uppstartsmöte tillsammans med uppdragsgivaren där vi gör en noggrann behovsanalys. Förståelse för uppdragsgivarens verksamhet och framtida utmaningar är grunden i vårt arbete. Vi genomför en analys av verksamhet, affärsmål, organisation och företagskultur samt går igenom den aktuella befattningen och identifierar nyckelkompetenser och värderingar som kandidaten behöver ha för att lyckas i rollen. Vi tar även fram en tid- och aktivitetsplan som vi planerar arbetet utifrån.

Kravprofil

Baserat på behovsanalysen tas en kravprofil fram. Kravprofilen beskriver bland annat tjänstens övergripande ansvar och mål samt krav på kandidatens erfarenheter och personliga egenskaper. Kravprofilen ligger till grund för och styr det fortsatta arbetet.

Search

I sökprocessen kartlägger och identifierar vi de mest lämpade kandidaterna för den aktuella rollen. Vi söker metodiskt igenom hela marknaden med hjälp av interna och externa databaser, nätverk, tipsgivare och målföretag. Vi söker diskret upp och telefonintervjuar intressanta kandidater för den aktuella befattningen.

Våra researchers arbetar proaktivt med att kartlägga kandidatmarknaden och bygga upp Ogunsens nätverk. De är dagligen i kontakt med kandidater som kan vara intressanta för våra uppdragsgivare.

De mest intressanta kandidaterna kallas till en längre personlig intervju som genomförs av någon av våra seniorkonsulter för att bl.a. grundligt gå igenom utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter och prestationer, personliga egenskaper, drivkrafter samt möjligheterna att lyckas i den aktuella rollen och miljön.

Avstämning

Tillsammans med uppdragsgivaren kommer vi överens om hur avstämningar ska ske. Vi rapporterar status till uppdragsgivaren minst en gång per vecka under hela processen.

Kandidatpresentation 

Den eller de bäst lämpade kandidaterna presenteras vid ett möte hos uppdragsgivaren.

Tester & djupintervju

Vi erbjuder kvalitativa testverktyg som ger en god bild av kandidatens personlighet, ledarskap och begåvning. Testerna anpassas efter den profil och kompetens som efterfrågas och varje kandidat som testats erhåller en djupgående återkoppling i intervjuform hos Ogunsen.

Referenstagning

Referenstagning görs avseende slutkandidat. Vi tar alltid minst 3 referenser från tidigare chefer, kollegor och underställda.

Bakgrundskontroll

En bakgrundskontroll görs på slutkandidaten. Riskprofilen, dvs. aktuell befattning samt uppdragsgivarens behov styr valet av nivå av bakgrundskontroll.

Uppföljning och kvalitetssäkring

Vi har ett långsiktigt engagemang i varje rekrytering. Därför följer vi kontinuerligt upp samtliga uppdrag med såväl uppdragsgivare som kandidater för att säkerställa att den rekryterade kandidaten motsvarar förväntningarna och att matchningen som helhet varit framgångsrik. Uppföljning sker efter ca 3-6 månader samt efter 12 månader räknat från första arbetsdag i nya befattningen.